جهت ارتباط با تیم خانه پوکر ایرانیان از فرم زیر اقدام کنید.